Building professional skills of community mediators (BG only) - Изграждане на професионални умения на медиаторите в ромска общност

A short description of the Community mediators training content (BG only). The main goal of the training is to build the necessary skills of the community mediators ( health, educational and social mediators) in order to better understand the nature of their work and to increase their effectiveness.

 
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основната цел на обучението е да  изгради необходимите умения на медиаторите от общността /здравни, образователни и социални медиатори/, за да разбират по-добре естеството на  работа си и да повишат ефективността си.
Конкретните цели, които се поставят с обучението са:

  1. Медиаторите да планират и организират ефективно дейността си.
  2. Да познават по-добре правната рамка, имаща отношение към дейността им.
  3. Да разбират необходимостта и да могат да сформират и да участват в междуинституционални/мултидисциплинарни  екипи.
  4. Да регистрират и документират  техните дейности, постижения и трудности в работния процес.

 
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е предназначено за медиатори, работещи в ромска общност. Това може да са образователни медиатори, назначени към училища, детски градини и общини; здравни медиатори, назначени към общини и социални медиатори, назначени по проекти на общини.  
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ

Обучението изгражда необходимите знания и умения на различен профил медиатори, работещи в и с ромска общност за професионално изпълнение и докладване на работните им задачи. Необходимостта от обучението е обусловена често от липсата на въвеждащи обучения за новоназначени медиатори в общността и липсата на перманентен коучинг, който да подобрява ефективността им.
Обучението се адаптира спрямо профила на участниците, прилагат се теоретични  методи на обучение, съчетани с практични упражнения, имащи връзка с реални ситуации, срещани на терен.
Обучителната програма обхваща следните основни теми: Длъжностни характеристики на медиаторите в общността; Съставяне на работни планове на медиаторите; Работа със семейства в уязвимо положение; Работа по индивидуални случаи; Разпознаване на компетентни институции, съобразно различните проблеми и насоки за комуникация с тях; Работа в екип и работа в мултидисциплинарен екип; Правна рамка за реализиране на правата на детето и семейството; Групова работа в общността; Регистрация и оценка на дейността на медиатора в общността.
 
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ

Обучителите използват презентации на power point, работа по казуси, работа в малки групи, пленарни дискусии. В края на обучението се провежда оценка чрез устна и писмена обратна връзка.
 
ВРЕМЕТРАЕНЕ:

12  сесии по час и половина, разположени в три дни   
 

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit