Public Procurement Expert ( RO only)- Expert Achiziții Publice

A short description of the "Public Procurement Expert" training content ( RO only) .

Scurta descriere a continutului cursului "Expert Achiziții Publice".

Obiectiv
Obiectivul general:
Creșterea capacității autorităților locale  de a procura resurse necesare pentru derularea activităților, implicit a proiectelor cu finanțare europeană.

Obiectivele specifice:
1. Creșterea nivelului de cunoștințe pe care le au participanții, în ceea ce privește legislația aplicabilă pentru achizițiile publice
2. Îmbunătățirea capacității participanților de aplica legislalația specifică în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, inclusiv cele în parteneriat.
3. Dezvoltarea competențelor și aptitudinilor de necesare pentru lucru în echipă.

Scurtă descriere
Trainingul se desfășoară pe parcursul mai multor zile, combinând sesiunile de funizare a cunoștințelor teoretice cu ateliere de lucru pe teme concrete, practice.
Agenda cursului cuprinde: cadrul strategic, legislativ şi instituţional al achiziţiilor publice - principalele acte legislative, normative şi administrative adoptate; baze de date legislative, ghiduri online şi aplicaţii informatice dedicate; planificarea şi pregătirea proceselor de achiziţie publică - identificarea necesităţilor, estimarea valorii şi încadrarea în codul CPV; rolul Programului anual al achiziţiilor publice; Strategia anuală de achiziţii publice - excepţii şi reguli; reguli de estimare a achiziţiilor publice finanţate din fonduri europene; specificul estimării achiziţiilor în cazul proiectelor implementate în parteneriat. Pentru Strategia de contractare sunt prezentate aplicabilitate şi reguli de elaborare, apoi pentru achiziţia directă - praguri valorice şi modalităţi de derulare; obligaţii specifice privind asigurarea transparenţei. În ceea ce privește pragurile valorice şi proceduri de atribuire   se prezintă încadrarea în procedura de atribuire aplicabilă; publicitatea procedurilor de atribuire. Pentru documentaţia de atribuire sunt prezentate conţinutul şi regulile de elaborare a documentaţiei; cerinţe de calificare. Rolul DUAE; criteriul de atribuire aplicabil.
Sunt prezentate de asemenea regulile de verificare ex-ante a documentaţiei de atribuire şi  a conflictelor de interese, derularea procedurii de atribuire şi atribuirea contractelor de achiziţie publică, executarea contractului de achiziţie publică - termene şi modalităţi de constituire a garanţiei de bună execuţie; modificările substanţiale/modificările nesubstanţiale. În final, se prezintă modalități de verificare a achiziţiilor finanţate din FESI, respectiv reguli de constatare a neregulilor şi de aplicare a corecţiilor financiare
Toate cunoștințele prezentate în cadru sesiunilor de teorie, sunt ulterior exersate și fixate în cadrul atelierele de lucru, participanții fiind grupați în echipe. 

Metode folosite
Formatorii utilizează prezentări power point, studii de caz, exerciții în echipă.

Finalitate
Cursul se desfășoară cu respectarea condițiilor impuse de autorizarea ANC, în cazul cursurilor la finalul cărora se obține certificatul Expert Achiziții Publice. Acesta presupune parcurgerea unui anumit număr de ore de pregătire teoretică și practică.
La final, se  organizeaza un examen pentru evaluarea cunoștințelor teoretice, precum și prezentarea unui proiect lucrat în cadrul echipelor stabilite în timpul cursului.
În cazul unor solicitări punctuale, cursul poate fi organizat astfel încât să fie îndeplinite nevoie de formare ale participanților.

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit